Latest accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Research Progress on Narrow Row and Dense Planting Delta-row Seeding Technology and Equipment
SUN Wensheng, YI Shujuan, QI Hailong, DAI Zhibo, ZHANG Yupeng, WANG Song
2024, 14(5): 5-9. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.001
Abstract FullText HTML PDF
Research Status and Operation Mode Selection of Mechanical Weeding Technology
HUANG Wenming
2024, 14(5): 10-13. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.002
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of Agricultural Modernization Development Level in Changji City of Xinjiang Uygur Autonomous Region
ZOU Kejian, SHAO Zhanlin
2024, 14(5): 14-21. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.003
Abstract FullText HTML PDF
Technical Progress on Domestic Corn Combine Harvester
CUI Yueshan
2024, 14(5): 22-26. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.004
Abstract FullText HTML PDF
Development Status and Prospects of Agricultural Machinery Electro-hydraulic Control Technology
GENG Guanjie, YAO Qiang, CUI Baohui, SHAO Huanhuan, ZHANG Jiannan, GAO Dianrong
2024, 14(5): 27-31. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.005
Abstract FullText HTML PDF
Design of Online Monitoring System for Tea Rolling Production Line Based on PLC and Cloud Box
NIU Jiaofeng, HUANG Zejie, HUANG Zheng, YANG Ying
2024, 14(5): 32-37. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.006
Abstract FullText HTML PDF
Data Rights Confirmation Model for Agricultural Enterprises Based on Digital Agriculture
SUN Shan
2024, 14(5): 38-47. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.007
Abstract FullText HTML PDF
Optimization Strategies for Traceability of Agricultural Products Based on QR Code Anti-counterfeiting
ZHAO Jianbo, LU Dandan, JIANG Xia, FENG Yuxin, ZHANG Shaoyuan, CHEN Leyi
2024, 14(5): 48-53. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.008
Abstract FullText HTML PDF
Environmental Regulation Technology of Solar Greenhouse Suitable for Mechanization
GUO Jia, LU Tiangang, ZHANG Huixin, TANG Zhao, ZHAO Zhiqiang, LIU Baoan, WANG Xiaoli, XIAO Shuai
2024, 14(5): 54-58. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.009
Abstract FullText HTML PDF
Agricultural Mechanization Analysis of Facility Vegetable Production in Daxing District of Beijing City
WANG Shansong
2024, 14(5): 59-62. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.010
Abstract FullText HTML PDF
Development Status and Prospects of Agricultural Product Processing Wastewater Treatment Technology
BI Fenghua, CHEN Xiaotian, CHEN Pan, WANG Ye, ZHANG Ke, XIE An, LV Huangzhen, WANG Shiguang
2024, 14(5): 63-67. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.011
Abstract FullText HTML PDF
Refined Meteorological Services for Alfalfa Production in Shuozhou City
MA Zhiqiang, LI Rui, BAI Ying, MA Shiqin, DU Lanlan, XIE Pengcheng, WANG Qianjun
2024, 14(5): 68-73. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.012
Abstract FullText HTML PDF
Production Efficiency and Carbon Footprint Analysis of Cut Flowers Sunflower under Different Growing Conditions
LIU Ming, SHANG Mengfei, ZHANG Di, HE Huan
2024, 14(5): 74-78. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.013
Abstract FullText HTML PDF
Meteorological Index of Facility Tomato Gray Mold and Ecological Control Measures
ZHAO Chunfang, FENG Caibo, KONG Ningning, SUN Peiliang
2024, 14(5): 79-82. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.014
Abstract FullText HTML PDF
Design and Experiment of Tractor PTO Testing Device Based on Hydraulic Loading
HU Hao, ZHANG Pangang, PAN Hualei, ZHAO Yashen, ZHOU Yuge
2024, 14(5): 83-88. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.015
Abstract FullText HTML PDF
Application Research on Air Distribution Box of Cotton Picker Based on ANSYS
FENG Xiaochuan, HAN Shujie, HAO Fuping, LIU Quansong, GAO Jian
2024, 14(5): 89-93. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.016
Abstract FullText HTML PDF
Design and Experiment of Pushing Type Layer Feed Dispenser
LI Congquan, WANG Qinghui
2024, 14(5): 94-99. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.017
Abstract FullText HTML PDF
Separation and Purification Process and Antioxidant Performance of Ficus carica L. Polysaccharides
SHEN Jing, GUO Jianhang, JI Xiaolong
2024, 14(5): 100-107. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.018
Abstract FullText HTML PDF
Status and Prospects of Pesticide Residue Detection Technology in Herbal Medicine
PENG Bin, XIE Yueliang, YIN Li
2024, 14(5): 108-115. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.019
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive Benefit Evaluation of High Standard Farmland Construction in Qingyang City
CHAI Hong, TANG Wen
2024, 14(5): 116-122. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.020
Abstract FullText HTML PDF
Agricultural Land Use Efficiency in Linyi City Based on Mixed DEA
LIU Qianyu
2024, 14(5): 123-128. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.021
Abstract FullText HTML PDF
Reform of Process Assessment Mode of Machine Manufacturing Technology Course Based on OBE Concept
DING Huiling, DANG Fengkui, CHEN Huimin, LAN Weijuan, JIN Xin, WANG Shengsheng
2024, 14(5): 129-132. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.022
Abstract FullText HTML PDF
Research and Practice on Ideological and Political Teaching of Edible Fungi Cultivation Course
QIANG Lei, WANG Feng
2024, 14(5): 133-136. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.023
Abstract FullText HTML PDF
Teaching Innovation and Practices on Engineering Hydrology Course Based on Engineering Education Professional Certification
WEI Yanqi, FU Chenghua, ZHANG Yueguan
2024, 14(5): 137-140. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.024
Abstract FullText HTML PDF
Research on Optimization of Improving Quality and Efficiency of Agricultural Machinery Professional Cooperatives in Shanxi Province from Perspective of New Quality Productive Forces Development
GUO Yubing, SU Yixuan, LI Yujie, LI Jialu
2024, 14(5): 141-149. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.025
Abstract FullText HTML PDF
Consideration and Discussion on Development Status of Agricultural Science and Technology Pilot Zones in Hebei Province
PU Nana, HAO Qixin, GUO Wei, SUN Shigang, ZHANG Xinshi
2024, 14(5): 150-154. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.026
Abstract FullText HTML PDF
Relationship Study between Agricultural Mechanization and Farmers' Income Based on PVAR Model
ZHANG Zewen, CUI Maosen
2024, 14(5): 155-160. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.05.027
Abstract FullText HTML PDF
more+